สุภาพรหม กิดากานต์, and อินทร์ม่วง อุไรวรรณ. 2016. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย”. Life Sciences and Environment Journal 17 (1):11-20. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299.