เทียรฆนิธิกูล ฐิติพร, and วงษ์ดอกไม้ รสสุคนธ์. 2016. “การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal 16 (2):279-85. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666.