ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พระชุมพล. 2016. “วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. Life Sciences and Environment Journal 16 (2):241-50. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663.