ศรีสมบัติ บัญชา. 2016. “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”. Life Sciences and Environment Journal 16 (2):189-200. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657.