เพชรศรี สหณัฐ, สงคราม จุฬารัตน์, and จงจิตวิมล ธัชคณิน. 2016. “ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”. Life Sciences and Environment Journal 16 (2):178-88. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571.