เฉิดฉิ้ม สวัสดิ์, ภัทรกิจโสภณ สมกมล, and ขาวผ่องอำไพ ศิรินภา. 2016. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี”. Life Sciences and Environment Journal 15 (2):125-32. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555.