พิชญไพบูลย์ สุวิมล, คงรัตนประเสริฐ วุฒิวัฒน์, ลาภวงศ์ราษฎร์ อารี, and แสนหมื่น อำไพ. 2016. “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1”. Life Sciences and Environment Journal 15 (2):115-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554.