คล้ายเกตุ วิปัศย์กร. 2016. “การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. Life Sciences and Environment Journal 15 (2):104-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499.