คงนิรันดรสุข เกษม, ชินสำราญ กาญจนา, ทักษิณธรรม วุฒิ, and สุทธิวิเศษ สุรภพ. 2016. “ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช”. Life Sciences and Environment Journal 15 (2):45-53. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490.