พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, and เสนารัตน์ ศิลปชัย. 2016. “ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Life Sciences and Environment Journal 15 (2):38-44. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489.