ใบไม้ วิสุทธิ์. 2016. “การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. Life Sciences and Environment Journal 15 (2):1-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56486.