เขตต์กัน พัฒนพันธ์. 2016. “การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ”. Life Sciences and Environment Journal 16 (1):106-17. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663.