โพตะกาว เวียน. 2016. “การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal 16 (1):95-105. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661.