อุปรา โรชินี, and ธนสุวรรณ ประกายแก้ว. 2016. “ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง”. Life Sciences and Environment Journal 16 (1):87-94. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660.