แจ่มแจ้ง ขวัญดาว. 2016. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร”. Life Sciences and Environment Journal 16 (1):50-63. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620.