ศิลาอาส์น มลนิภา. 2016. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 16 (1). https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586.