เอมหยวก ศิริสุภา, มีทรัพย พัชราวลัย, and วิริยะสุมน ศุภลักษณ. 2014. “การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน”. Life Sciences and Environment Journal 15 (1):110-20. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047.