คลี่สุนทร อธิปัตย์. 2014. “การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ”. Life Sciences and Environment Journal 15 (1):21-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037.