มาลัยวงศ์ ครรชิต. 2014. “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท”. Life Sciences and Environment Journal 15 (1):1-20. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20034.