สุริยะกันธร ปองพล, นาคประสม นักรบ, and อัศวราชันย์ ฤทธิชัย. 2014. “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง”. Life Sciences and Environment Journal 14 (2):44-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422.