เชี่ยวชาญวิทย์ ดวงรัตน์. 2014. “การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ”. Life Sciences and Environment Journal 2 (1-2):111-15. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17402.