เอกวิริยะกิจ สมบุญ. 2014. “การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี”. Life Sciences and Environment Journal 2 (1-2):102-10. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17401.