ตั้งตระการพงษ์ นิสิต. 2014. “สุนัขบางแก้ว”. Life Sciences and Environment Journal 2 (1-2):88-93. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17398.