ฉิมภู่ ดาวัลย์. 2014. “ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”. Life Sciences and Environment Journal 2 (1-2):82-87. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397.