ยกส้าน สุทัศน์. 2014. “ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์”. Life Sciences and Environment Journal 2 (1-2):10-13. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17388.