ก่องตาวงษ์ วิชาญ. 2014. “หัววัดสนามแม่เหล็ก”. Life Sciences and Environment Journal 4 (1-2):53-66. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374.