จันทร์อรุณ กุลยา. 2014. “การอบแห้งและการถนอมอาหาร”. Life Sciences and Environment Journal 4 (1-2):41-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373.