จันทร์อรุณ กุลยา. 2014. “การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ”. Life Sciences and Environment Journal 1 (1-2):133-40. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17371.