แม้นมณี สมหมาย. 2014. “การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์”. Life Sciences and Environment Journal 4 (1-2):35-40. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17370.