ธรรมพงษา สมพงษ์. 2014. “คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์”. Life Sciences and Environment Journal 4 (1-2):33-34. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369.