วิจารณกุล อุไรวรรณ. 2014. “ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน”. Life Sciences and Environment Journal 1 (1-2):117-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367.