ก่องตาวงษ์ วิชาญ. 2014. “ของเก่าหรือของเก่าๆ”. Life Sciences and Environment Journal 1 (1-2):100-110. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363.