กาญจนประเสริฐ นงคราญ. 2014. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal 4 (1-2):1-6. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356.