- ฝ่ายส่งเสริมปลูกสร้างและบำรุงป่า. 2014. “ป่าชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal 1 (1-2):44-52. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17350.