ศรีโสภา อนงค์, and พรมศิลา วรพรรณ. 2014. “หนึ่งประสบการณ์. กว่าจะเป็นนักเรียนนอก”. Life Sciences and Environment Journal 8 (1-2):96-99. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180.