คุ้มนก ชนิกานต์. 2014. “ยีสต์. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม”. Life Sciences and Environment Journal 8 (1-2):84-90. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17177.