จันทร์อรุณ กุลยา. 2014. “กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”. Life Sciences and Environment Journal 6 (1-2):67-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161.