บ่อคำ รัตนพร. 2014. “สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล”. Life Sciences and Environment Journal 6 (1-2):49-53. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17157.