สังขวดี กฤติกา. 2014. “เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว”. Life Sciences and Environment Journal 9 (1-2):51-57. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17152.