ปรีชาวรพันธ์ อัญชนา, จูอนุวัฒนกุล สุชาดา, อินากา ยาซึกิ, กรุดพันธ์ เกตุ, โมโตมิซึ โชจิ, and ชัลภากุล อรวรรณ. 2014. “การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน”. Life Sciences and Environment Journal 9 (1-2):16-25. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17146.