ภู่พัฒน์วิบูลย์ สว่าง. 2014. “น้ำมันจาก ‘ สบู่ดำ ’ ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง”. Life Sciences and Environment Journal 6 (1-2):1-3. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17136.