โพธิ์ศรี เชิดชัย. 2014. “เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น)”. Life Sciences and Environment Journal 8 (1-2):62-73. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129.