มาตรมูล ไกรลาส. 2014. “เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ”. Life Sciences and Environment Journal 7 (1-2):68-73. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128.