คำเตจา สมบูรณ์. 2014. “แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก”. Life Sciences and Environment Journal 7 (1-2):54-56. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121.