บุญยะรัตน์ ฤดีวรรณ. 2014. “หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก. , หอเอนปิซา”. Life Sciences and Environment Journal 8 (1-2):31-34. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114.