ทองพูน เฉลิมพร, เหลี่ยวเรืองรัตน์ บุญสม, เหลี่ยวเรืองรัตน์ สายสุนีย์, and เทาว์เซนด์ อลัน. 2014. “การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence”. Life Sciences and Environment Journal 8 (1-2):13-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107.