อินทร์ทอง ภาวินี. 2014. “ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network)”. Life Sciences and Environment Journal 11 (1-2):70-77. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075.