เสมาขันธ์ ชุมพล. 2014. “รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)”. Life Sciences and Environment Journal 10 (1-2):97-104. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066.