ศรีรัตนประสิทธิ์ นพวรรณ. 2014. “ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”. Life Sciences and Environment Journal 11 (1-2):42-51. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17065.