ปารีศรี รติวัฒน์. 2014. “เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร”. Life Sciences and Environment Journal 10 (1-2):88-96. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064.